Klachtenprocedure Academie voor Natuurtoezicht

Artikel 1: Begrippen

  1. Klacht: onder klacht wordt bedoeld iedere schriftelijke uiting (bij voorkeur per e-mail) van een organisatie of persoon gericht aan de Academie voor Natuurtoezicht, KNVvN, waarin deze zijn of haar onvrede of ongenoegen uit met de geleverde dienst, advies, opleiding, het docentschap, of een gedraging van of namens de Academie voor Natuurtoezicht (KNVvN).
  2. Klager: onder klager wordt verstaan degene die een klacht indient.

Artikel 2: Doel

Het doel van deze klachtenprocedure is om binnengekomen klachten op een adequate en vertrouwelijke wijze af te handelen, zodat de klager zo goed mogelijk tevreden wordt gesteld en de herhaling van de klacht wordt voorkomen.

Artikel 3: Werking

Degene die de klacht ontvangt, is verantwoordelijk voor een correcte klachtafhandeling; op de klacht wordt de datum van ontvangst vermeld, een samenvatting van de klacht gemaakt, over wie de klacht gaat en voor verdere afhandeling in handen gesteld van de secretaris van de KNVvN.

Artikel 4: Termijnen

De ontvangst van de binnengekomen klacht wordt uiterlijk na twee werkdagen bevestigd en binnen zes weken afgehandeld, tenzij er een onafhankelijke derde wordt ingeschakeld. De klacht en de afhandeling hiervan wordt tenminste twee jaren bewaard.

Klachten moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Artikel 5: Onafhankelijke derde/beroepsmogelijkheid

Indien er door klager en het bestuur van de KNVvN geen oplossing voor de klacht kan worden gevonden, is er een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde. Deze onafhankelijke derde partij betreft, Advocaat (mr.) A.J. Sol.

Termijnen: de ontvangst van de binnengekomen klacht wordt uiterlijk na vijf werkdagen bevestigd en binnen zes weken afgehandeld. De uitspraak van de onafhankelijke derde is hierin bindend.

Artikel 6: Vastleggen van klachten

Iedere klacht wordt op een daarvoor bestemde administratie vastgelegd en op de wijze zoals vermeld onder punt 3 van deze klachtenprocedure. Daarnaast wordt de oplossing van de klacht vastgelegd en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

versie: 20 januari 2020