Privacyregels Academie voor Natuurtoezicht

Artikel 1. Begrippen

 1. Persoon: een natuurlijk rechtspersoon.
 2. Cursist: degene die aan een cursus deelneemt.
 3. Cursus: een cursus, een vakopleiding, een themadag, of een training
 4. Cursusadministratie: administratie waarin de persoonsgegevens van een cursist gekoppeld worden aan een cursus.
 5. Persoonsgegevens: elke gegevens van een natuurlijk persoon.
 6. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen voor het verwerken van persoonsgegevens.

Artikel 2. Reikwijdte

Dit privacyreglement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens en strekt tot een natuurlijk rechtspersoon en/of cursist.

Artikel 3. Doel

Dit privacyreglement heeft tot doel te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze vastgelegd zijn.

Artikel 4. Vastlegging

Voor het leveren van de cursus is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden vastgelegd.
Deze vastlegging vindt plaats met behulp van intake formulier of inschrijfformulier en een database ( excel).

De volgende persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd:

 • Naam, voornaam en voorletters
 • Naam van de organisatie/ rechtspersoon waaronder de persoon of cursist valt
 • Functie
 • Adresgegevens
 • Leeftijd
 • Geboortedatum en –plaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Artikel 5. Bewaartermijn en verwijdering

Persoonsgegevens worden voorafgaand aan en tijdens de looptijd van de cursus, de vakopleiding, de themadag of de training gebruikt voor de verwerking hiervan. Na de beëindiging hiervan worden deze gearchiveerd. Indien hierop niet op prijs gesteld wordt, kan een persoon dit telefonisch of schriftelijk laten weten aan de opleidingscommissie van de Academie, waarna de persoonsgegevens worden verwijderd.

versie: 9 maart 2017