Handhavingsactie om natuur IJsselmeergebied te beschermen

Fryslân – Afgelopen Pinksterweekend is er acht maal proces-verbaal opgemaakt bij controles in het kader van het IJsselmeerproject. Daarnaast is een groot (over)vermoeide surfers uit het water gehaald. Het project is gericht op bescherming van het natuurgebied aan de Friese IJsselmeerkust, maar ook andere overtredingen die worden gesignaleerd, kunnen worden beboet.

Opsporingsambtenaren van de Toezichtkring Milieu- en Natuurhandhaving Fryslân gaan regelmatig het water op om controles uit te voeren. De bekeuringen zijn dit weekend uitgeschreven voor:

  • windsurfer door het Natura 2000 gebied tussen Makkum en Workum
  • het vissen op roofvis in de gesloten tijd hiervoor  in Makkum (3x)
  • het vissen zonder vispas (2x)
  • het vissen met verboden vangmiddelen (zgn. kubben, een soort vangkooi)
  • het hebben van snoek in een leefnet

Verder werden er tijdens de controle 12 windsurfers/kitesurfers geholpen. Zij konden door de sterke aflandige wind en soms zware vermoeidheid niet meer zelfstandig terugkomen naar de kust.

Ook de komende tijd worden de controles in het IJsselmeergebied voortgezet.

Toezichtkring

Een toezichtkring milieu- en natuurhandhaving is een door de politie gecoördineerd samenwerkingsverband van mensen met al dan niet opsporingsbevoegdheid van diverse opsporingsdiensten en milieu- en natuurbeschermingsorganisaties die toezicht houden op de naleving van de groene wetten Deze controle was in het kader van het project Natuurhandhaving Friese IJsselmeerkust. Dit project is een samenwerking van de politie met It Fryske Gea, de FUMO, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer.

Natura 2000 gebieden

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. De natuur beleven, gebruiken en beschermen, daar draait het om in de Natura 2000-gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden. In deze gebieden mag niet overal gevaren worden.
Bron: www.natura2000.nl.

bron: politie.nl