Afschot ganzen nabij Overijsselse Natura 2000-gebieden per direct verboden

Het afschieten van ganzen in en rond de Overijsselse Natura 2000-gebieden is vanaf 2 december verboden. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State in een zaak die de Vogelbescherming tegen het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel.

De Vogelbescherming stelt volgens Raad van State terecht dat jagers ook over een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet zouden moeten beschikken willen zij gebruik kunnen maken van een ontheffing binnen de Flora- en faunawet en dat was niet het geval.

In december 2014 wees het college een verzoek van de Vogelbescherming af om handhavend op te treden tegen de jachtaktehouders die gebruik maken van de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet werd verleend en tegen de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel die jachtaktehouders machtigt tot gebruik van deze ontheffing. Het college verklaarde het bezwaar gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond, maar liet het besluit na aanpassing van de motivering in stand. Tegen dit besluit heeft de Vogelbescherming beroep ingesteld bij de Raad van State.

Met het verlenen van een ontheffing voor het afschieten van ganzen wil het provinciebestuur van Overijssel schade aan agrarische percelen beperken. Binnen de Flora- en faunawet werd een ontheffing verleend voor afschot van grauwe ganzen, brandganzen en kolganzen in en rond beschermde natuurgebieden. De Raad van State constateert dat het werk van jagers ook belangrijke negatieve effecten kan hebben op andere beschermde vogels zoals de wilde zwaan, watersnip en kraanvogel. In zo’n situatie mag er alleen gejaagd worden met een vergunningen binnen de natuurbeschermingswet. Die ontbreekt en dat maakt de ganzenjacht nabij Natura 2000-gebieden illegaal.

De volledige uitspraak is te vinden op de website van de Raad van State.

bron: Raad van State, 02/12/15