Cursusaanbod

Theoretisch stevig onderbouwd en direct toepasbaar in de praktijk van de groene boa. Dat kenmerkt de opleidingen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht.

Basisopleiding voor de groene BOA

De basisopleiding is de opleiding voor de BOA die nog beëdigd moet worden. Dit is een primaire opleiding om je opsporingsbevoegd te maken. Zonder deze opleiding kun je dus niet aan het werk.

Tijdens deze opleiding bereiden wij je voor op je werk als “groene BOA” en werken we samen om je voor te bereiden op je examen dat je bij ExTH aflegt. De opleiding kan zowel fysiek als digitaal worden gevolgd, waarbij je kan putten uit goed lesmateriaal en ondersteuning in de vorm van een app waarbij je alle examenvragen kunt oefenen ! Deze BOA Basisopleiding bestaat, net als het examen, uit 2 gedeeltes: een theoriegedeelte met een examen en een praktijkgedeelte. Het praktijkgedeelte (Gespreks- & Benaderingstechnieken) wordt afgewerkt met een acteur waarbij we je optimaal voorbereiden op het examen.

Heb je je BOA Basisopleiding gehaald ? Dan ben je verplicht daarna de “Permanente Her- & Bijscholing” te volgen (PHB). Deze bestaat uit 4 onderdelen (waarvan 1 keuzeonderdeel) en na het behalen van deze PHB cyclus kun je je Akte van Opsporingsbevoegdheid weer voor 5 jaar laten verlengen. De KNVvN biedt de volledige PHB cyclus aan welke zowel individueel als in-company kunnen worden georganiseerd.

Groene Praktijk Opleiding (GPO)

Groene Praktijk Opleiding (GPO) – Herkenning en aanpak van mistoestanden

De Groene Praktijk Opleiding (GPO) – Basis voor de groene BOA’s is gericht op het herkennen van misstanden in het groene werkveld en hoe deze misstanden kunnen worden aangepakt. Denk aan misstanden bij de uitvoering van jacht, beheer en schadebestrijding van dieren, stropen van vis, gevogelte en andere dieren, gebruik van illegale wapens, etc.

De cursist zal na een theoretisch gedeelde, in het veld middels praktijkgerichte casussen jagers, stropers en andere overtreders controleren. Daarbij gaat het erom dat de cursisten in het veld de overtredingen kunnen waarnemen, deze overtreding kunnen doen laten stoppen en kunnen bepalen of proces-verbaal noodzakelijk is en/of eventueel over moet worden gegaan tot inbeslagname van voorwerpen en/of dieren. Deze uit te voeren controles sluiten zoveel als mogelijk aan op de praktijk. Zowel de docenten als de acteurs/figuranten zijn mensen werkzaam in het groene werkveld en hebben jarenlange praktijkervaring op dit gebied.

Groene Praktijk Opleiding (GPO) – Praktische Toepassing Omgevingswet

Per 1 januari 2023 gaat de nieuwe Omgevingswet in voege. De KNVvN biedt deze exclusieve opleiding specifiek aan voor de Groene BOA die met de Omgevingswet te maken heeft. In 2 dagen wordt u op praktische wijze op de hoogte gebracht van de veranderingen en wat dit voor uw werk gaat betekenen.

Permanente her- & Bijscholing

Heb je je BOA Basisopleiding gehaald ? Dan ben je verplicht daarna de “Permanente Her- & Bijscholing” te volgen (PHB). Deze bestaat uit 4 onderdelen (waarvan 1 keuzeonderdeel) en na het behalen van deze PHB cyclus kun je je Akte van Opsporingsbevoegdheid weer voor 5 jaar laten verlengen. De KNVvN biedt de volledige PHB cyclus aan welke zowel individueel als in-company kunnen worden georganiseerd.

De opleiding voldoet volledig aan de toetsmatrijs van ExTH (februari 2021) en zoals voorgeschreven door het Ministerie van Justitie.  Deze PHB kan zowel digitaal als fysiek worden gevolgd.

PHB 1 – Wettelijke Kaders – Milieu Generiek

In deze PHB 1 wordt aandacht geschonken aan de volgende onderdelen:

 1. Wettelijke kaders
 2. De gemeente
 3. Decentrale wetgeving
 4. Samenwerking met de politie
 5. Het opsporen van strafbare feiten
 6. Handelen naar de ambtseed en de eed van zuivering
 7. De boa handelt binnen de wettelijke kaders m.b.t. bescherming van persoonsgegevens
 8. Strafbaarheid van feiten
 9. Wet op de Economische delicten
 10. Jeugdige personen
 11. Dwangmiddelen m.u.v. verhoor
 12. Verhoor
 13. Onderzoek aan lichaam en kleding
 14. Inbeslagneming van voorwerpen
 15. Wetboek van Strafrecht
 16. Wettelijke eisen t.a.v. het proces-verbaal
 17. Toezicht en handhaving in het bestuursrecht

PHB 2 – Wettelijke Kaders – Milieu Specifiek

Ook in deze opleiding wordt gewerkt conform de exameneisen van ExTH, waarbij aandacht wordt besteed aan (o.a.):

 1. Aanhouding en verhoor, artikelen uit het Wetboek van Strafvordering.
 2. Wet Economische Delicten en de relatie met de Algemene Wet Bestuursrecht
 3. Sfeerovergang in relatie tot de Richtlijn BSB milieu en keurfeiten. Betreft het blijven gebruiken van de toezichthoudende bevoegdheden (AWB, voor andere feiten, nadat een strafbaar feit is vastgesteld, rekening houdend met de WED. Hoe de Landelijke Handhaving Strategie toe te toepassen en de bevoegdheden uit de AWB.
 4. Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (BSBm) en keurfeiten.
 5. Informatieregime.

PHB 3 – Sanctionerend Optreden

Tijdens deze 3 daagse opleiding (6 dagdelen) wordt je voorbereid op het examen dat bestaat uit een bekeuringsgesprek en het invullen van de combi-bon. We besteden aandacht aan je professionele beroepshouding, veiligheid tijdens een bekeuringssituatie, het vermelden van je bevindingen en je gesprekstechniek. Uiteraard voorzien we je van de juiste theoretische kennis en oefenen we met de examen casuïstiek waarna je het examen kunt afleggen.

PHB 4 – Keuzeonderdeel

U heeft in dit PHB onderdeel de keuze uit 2 praktijkexamens en 2 theorie-examens. U dient er 1 te volgen en u kunt kiezen uit de-escalerend optreden (4 dagdelen / 2 dagen), proces verbaal bevindingen (4 dagdelen / 2 dagen) of het verhoor (6 dagdelen / 3 dagen).

Het onderdeel “Bewust Handhaven” is (nog) niet toegevoegd aan onze opleidingen.

PHB 4 – Keuzedeel, de-escalerend optreden

PHB 4 – Keuzedeel, proces verbaal bevindingen

PHB 4 – Keuzedeel, verhoor

Wet Economische Delicten

Doelgroep: boswachters en natuurbeheerders

Buiten het feit dat boswachters/natuurbeheerders veelal optreden als gastheer, is het voor hen soms noodzakelijk om op te treden als Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).

Buiten deze “standaard” situaties komt het regelmatig voor dat een boswachter/natuurbeheerder ook andere strafbare feiten aantreft. Te denken valt dan aan het dumpen van afval, verbranden van afval, vissen met- of zonder vergunning op plaatsen waar dit niet is toegestaan, verzamelen van beschermde inheems plant- of diersoorten enz.

Deze training duurt 1 dag en kan zowel op een door ons geregelde locatie worden verzorgd als “in-company”.

Bestuurlijk Handhaven

Deze 3 daagse opleiding is alleen geschikt voor de Boa die in dienst is van een bestuursorgaan.

Van belang is namelijk de wettelijke grondslag waaruit het toezichthouderschap tot stand komt. Bij wettelijk voorschrift krijgt een bestuursorgaan de wettelijke bevoegdheid toezichthouders aan te wijzen. Zodra dat mogelijk is, dan is het uitoefenen van toezicht middels toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht geen probleem.

Is er sprake van een recreatieschap, dan is het van belang te kijken wie het bestuursorgaan is. Dat kan een gemeenschappelijke regeling van meerdere instanties en/of gemeenten zijn die primair wettelijk de bevoegdheid hebben toezichthouders aan te wijzen.

Ook deze training kan op een door ons verzorgde locatie worden gegeven, maar ook in-company geregeld worden.

KNVvN cursus voor BOA-werkgevers

Voor u als werkgever zijn er twee belangrijke documenten als het gaat over opsporingsambtenaren. Dat is het besluit buitengewoon opsporingsambtenaar en de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaren. In totaal komt het woord werkgever daar 124 keer in voor. U heeft als werkgever dan ook een belangrijke taak en verantwoordelijkheid als het gaat om uw medewerker(s) met opsporingsbevoegdheid.

Het in dienst hebben van opsporingsambtenaren vraagt om kennis op het gebied van het vastleggen van (strafrechtelijke) informatie, opleidingen, geweldsmiddelen, samenwerking en klachten. De vereniging voor Natuurtoezicht merkt dat veel werkgevers hier mee worstelen en hebben dan ook besloten om hiervoor een cursus aan te bieden.

De cursus is gebaseerd op de dagelijkse praktijk en waar nodig wordt de wet- en regelgeving nader toegelicht. Een prachtige gelegenheid om voor u als boa-werkgever, meer duidelijkheid te krijgen in het werkveld van de opsporingsambtenaar en uw rol als werkgever.

Inhoud cursusdag

 • Doel van de cursus
 • Definities en verantwoordelijkheden (boa-besluit en Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaren) Begrippen Boa, werkgever, Direct toezichthouder, toezichthouder, officier van Justitie
 • Verantwoordelijkheden, Boa, werkgever, Direct toezichthouder, toezichthouder, officier van Justitie
 • Bevoegdheden van de boa
 • Integriteit Boa en werkgever
 • Strafrecht versus Privaatrecht
 • Registratie, delen van informatie en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 • Een klacht, en nu?

Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Verloop Cursusdag

 • Aanvang: 09.30 uur
 • Start bijeenkomst: 10.00 uur
 • Einde dag: 15.00 uur

Veiligstellen Plaats Delict

De groene boa stuit geregeld op plekken waar een misdrijf is gepleegd of sporen van een misdrijf kunnen worden gevonden. Het ondeskundig betreden van een plaats delict kan funest zijn voor het forensisch onderzoek. Leer in één dag van forensische specialisten
hoe de plaats delict te benaderen en veilig te stellen en nieuwsgierigen op afstand te houden.

Camouflage en observatie in het veld

Onopgemerkt observeren is een doeltreffende en veiliger manier om criminele feiten en bewijs te verzamelen. Specialisten leren je in één dag met technische en natuurlijke hulpmiddelen op te gaan in je omgeving. Je leert onzichtbaar en geluidloos gebruik te maken van je voertuig en onzichtbaar een observatiepositie in te nemen.

Assessments

Voor de KNVvN heeft de organisatie LEVF assessments ontwikkeld voor de selectie, ontwikkeling en monitoring van groene boa’s, om hen te toetsen op hun geschiktheid om bijvoorbeeld een wapen te dragen of handhavend op te treden. Voor boa’s en werkgevers, en uitgevoerd door erkende psychologen met kennis van de praktijk van groene boa’s.