Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden opleidingen

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Begrippen

 1. KNVvN: de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht, gevestigd te Utrecht
 2. Cursist: diegene die zich aanmeldt door een opdrachtgever voor een door de KNVvN gegeven opleiding
 3. Opdrachtgever: de wederpartij van de KNVvN bij het aangaan en de uitvoering van een overeenkomst.
 4. Overeenkomst: overeenkomst tussen KNVVN en Opdrachtgever met betrekking tot de levering van een(in company) opleiding door de KNVVN.
 5. Offerte: schriftelijke en gedetailleerde aanbieding voor het leveren van één of meer opleidingen
 6. Opleiding: een door KNVVN verzorgde opleiding, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding.
 7. Deelnemer(s): de door Opdrachtgever voor deelname aan een Opleiding opgegeven persoon of personen.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, Offerte en Overeenkomst met betrekking tot de levering van één of meer diensten en/of roerende zaken tussen de KNVvN en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door de KNVvN als opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders geregeld.
 3. KNVvN heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtgever bekend gemaakt.
 4. Aanmeldingen van een Deelnemer voor een Opleiding zijn voor KNVVN pas bindend wanneer KNVvN de aanmelding schriftelijk, per e-mail of telefonisch heeft bevestigd.
 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW.
 6. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke acceptatie van een offerte van KNVvN of door het geven van een opdracht aan KNVvN, gevolgd door een schriftelijke acceptatie daarvan door KNVvN of door een door opdrachtgever en KNVvN ondertekende overeenkomst. Daarbij is een bedenktijd van veertien dagen van toepassing.

3. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. KNVvN zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien door KNVVN of door KNVVN ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door betrokken medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 3. Betaling dient door de KNVvN te zijn ontvangen binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de factuur waarin debiteur om betaling is verzocht, tenzij in de Overeenkomst een andere betalingstermijn is opgenomen in welk geval deze andere betalingstermijn geldt.
 4. Indien betaling 30 dagen na de in het eerste lid genoemde betalingstermijn niet heeft plaatsgevonden wordt, zonder dat aanmaning of ingebrekestelling is vereist, aanspraak gemaakt op vergoeding van de wettelijke rente.
 5. Ingeval van invordering van het verschuldigde bedrag c.q. een deel daarvan door derden zijn de kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de debiteur, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten zijn te stellen op 15% van de hoofdsom met een minimum van 50,- euro vermeerderd met de BTW daarover.

4. Annulering van deelname aan Opleiding door cursist/opdrachtgever

 1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een Opleiding heeft de KNvVN altijd het recht de Opleiding te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
 2. Tot de geplande startdatum van de Opleiding kan de opgave van een of meer deelnemers door Opdrachtgever worden geannuleerd. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke bevestiging van de KNVvN. De geplande startdatum van de Opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.
 3. Annulering:
  1. Tot 14 dagen na de schriftelijke overeenkomst kan de cursist, zonder opgave van redenen de overeenkomst ontbinden.
  2. In de periode tot 6 weken voorafgaand aan de eerste cursusdag tegen betaling van 50 euro aan annuleringskosten.
  3. In de periode gelegen tussen 6 en 3 weken voorafgaand aan de eerste cursusdag tegenbetaling van 50% van de overeengekomen vergoeding als annuleringskosten.
  4. In de periode tussen 3 weken en 1 week voorafgaand aan de eerste cursusdag tegen betaling van 75% van de overeengekomen vergoeding als annuleringskosten.
  5. Wanneer het een week voor, op of na de eerste cursusdag wordt geannuleerd wordt 100% van de overeengekomen vergoeding incl btw in rekening gebracht.

5. Annulering Opleiding door KNVvN

 1. De KNVvN heeft het recht tot vijf werkdagen voor de eerste uitvoeringsdatum een opleidingsactiviteit te annuleren of uit te stellen indien daartoe voldoende reden aanwezig wordt geacht.
 2. Indien daartoe door de KNVVN voldoende reden aanwezig wordt geacht, kan de KNVVN besluiten de uitvoering van (een gedeelte van) een opleiding op een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld.
 3. Eveneens heeft de KNVVN het recht een deelnemer om haar moverende redenen te weigeren.
 4. In het geval dat de situatie van het eerste en derde lid van dit artikel zich voordoet heeft de Opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige per Deelnemer betaalde bedrag. Dit geschiedt binnen tien werkdagen.
 5. Bij datumwijziging van een opleidingsactiviteit door de KNVvN is de Opdrachtgever geen bedrag verschuldigd indien de gewijzigde datum niet schikt.

6. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van KNVVN, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het netto factuurbedrag van de prestatie die tot de aansprakelijkheid aanleiding heeft gegeven.
Onder directe schade wordt verstaan: de eventueel gemaakte kosten om de door de aansprakelijkheid van KNVVN voor indirecte schade is uitgesloten.
Onder indirecte schade wordt verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of reputatie, schade door bedrijfsstagnatie of schade als gevolg van aanspraken van afnemers.
De beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid zoals omschreven in dit artikel blijven buiten toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van het bestuur van de KNVVN.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Opdrachtgevers, (privé) personen en cursisten zullen de intellectuele eigendomsrechten op materiaal respecteren, zowel voor, tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst. Het materiaal mag niet ten behoeve van derden worden gebruikt of gekopieerd. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst onverkort van kracht.

8. Geheimhouding

Opdrachtgever verbindt zich tot geheimhouding en verplicht zich de nodige maatregelen te treffen om de deelnemer, cursist of persoon die in zijn/haar opdracht een opleiding volgt, geheimhouding te garanderen omtrent al hetgeen hem/haar in verband met en tijdens de opleiding vertrouwelijk is medegedeeld of waarvan de vertrouwelijkheid begrepen had kunnen worden. De geheimhoudingsplicht blijft ook na de overeenkomst van kracht.

9. Overige bepalingen

Overmacht: KNVvN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever, deelnemer, (privé)persoon, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop KNVvN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KNVvN niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

KNVvN kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Indien KNVvN ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of zal nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekent, is KNVvN gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever, deelnemer of persoon is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

10. Geschillen:

Indien er een geschil is over de geleverde dienst, of opleiding treedt de klachtenprocedure in werking.

11. Copyright

Het copyright van al het (cursus)materiaal ligt bij KNVvN tenzij dit anders aangegeven is op het (cursus)materiaal zelf.

Privacyregels opleidingen

Artikel 1. Begrippen

 1. Persoon: een natuurlijk rechtspersoon.
 2. Cursist: degene die aan een cursus deelneemt.
 3. Cursus: een cursus, een vakopleiding, een themadag, of een training
 4. Cursusadministratie: administratie waarin de persoonsgegevens van een cursist gekoppeld worden aan een cursus.
 5. Persoonsgegevens: elke gegevens van een natuurlijk persoon.
 6. Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen voor het verwerken van persoonsgegevens.

Artikel 2. Reikwijdte

Dit privacyreglement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens en strekt tot een natuurlijk rechtspersoon en/of cursist.

Artikel 3. Doel

Dit privacyreglement heeft tot doel te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze vastgelegd zijn.

Artikel 4. Vastlegging

Voor het leveren van de cursus is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden vastgelegd.
Deze vastlegging vindt plaats met behulp van intake formulier of inschrijfformulier en een database ( excel).

De volgende persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd:

 • Naam, voornaam en voorletters
 • Naam van de organisatie/ rechtspersoon waaronder de persoon of cursist valt
 • Functie
 • Adresgegevens
 • Leeftijd
 • Geboortedatum en –plaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Artikel 5. Bewaartermijn en verwijdering

Persoonsgegevens worden voorafgaand aan en tijdens de looptijd van de cursus, de vakopleiding, de themadag of de training gebruikt voor de verwerking hiervan. Na de beëindiging hiervan worden deze gearchiveerd. Indien hierop niet op prijs gesteld wordt, kan een persoon dit telefonisch of schriftelijk laten weten aan de opleidingscommissie van de Academie, waarna de persoonsgegevens worden verwijderd.

versie: 9 maart 2017

Klachtenprocedure opleidingen

Artikel 1: Begrippen

 1. Klacht: onder klacht wordt bedoeld iedere schriftelijke uiting (bij voorkeur per e-mail) van een organisatie of persoon gericht aan de Academie voor Natuurtoezicht, KNVvN, waarin deze zijn of haar onvrede of ongenoegen uit met de geleverde dienst, advies, opleiding, het docentschap, of een gedraging van of namens de Academie voor Natuurtoezicht (KNVvN).
 2. Klager: onder klager wordt verstaan degene die een klacht indient.

Artikel 2: Doel

Het doel van deze klachtenprocedure is om binnengekomen klachten op een adequate en vertrouwelijke wijze af te handelen, zodat de klager zo goed mogelijk tevreden wordt gesteld en de herhaling van de klacht wordt voorkomen.

Artikel 3: Werking

Degene die de klacht ontvangt, is verantwoordelijk voor een correcte klachtafhandeling; op de klacht wordt de datum van ontvangst vermeld, een samenvatting van de klacht gemaakt, over wie de klacht gaat en voor verdere afhandeling in handen gesteld van de secretaris van de KNVvN.

Artikel 4: Termijnen

De ontvangst van de binnengekomen klacht wordt uiterlijk na twee werkdagen bevestigd en binnen zes weken afgehandeld, tenzij er een onafhankelijke derde wordt ingeschakeld. De klacht en de afhandeling hiervan wordt tenminste twee jaren bewaard.

Klachten moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Artikel 5: Onafhankelijke derde/beroepsmogelijkheid

Indien er door klager en het bestuur van de KNVvN geen oplossing voor de klacht kan worden gevonden, is er een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde. Deze onafhankelijke derde partij betreft, Advocaat (mr.) A.J. Sol.

Termijnen: de ontvangst van de binnengekomen klacht wordt uiterlijk na vijf werkdagen bevestigd en binnen zes weken afgehandeld. De uitspraak van de onafhankelijke derde is hierin bindend.

Artikel 6: Vastleggen van klachten

Iedere klacht wordt op een daarvoor bestemde administratie vastgelegd en op de wijze zoals vermeld onder punt 3 van deze klachtenprocedure. Daarnaast wordt de oplossing van de klacht vastgelegd en de wijze waarop deze tot stand is gekomen.

versie: 20 januari 2020