Brede samenwerking om hoogveen in de Peel te herstellen

Ospel, 22 juli 2016 – De Groote Peel en de Mariapeel zijn de komende maanden het toneel van omvangrijke natuurherstelprojecten. Een groot aantal partijen werkt in het Brabants-Limburgse grensgebied samen aan het herstel van het in Nederland zeldzame hoogveen. Uitvoering is mogelijk mede dankzij het Europese LIFE+ subsidieprogramma. In hetzelfde gebied worden binnenkort ook natuurherstelmaatregelen uitgevoerd in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Voor het herstel van het hoogveen is het cruciaal dat het water in het gebied beter wordt vastgehouden. De Provincie Noord-Brabant werkt hier aan in de Groote Peel en Staatsbosbeheer in de Mariapeel, beide in samen met Waterschap Aa en Maas, Waterschap Peel en Maasvallei, de provincie Limburg en belanghebbenden in de streek.

De brede samenwerking in het Peelgebied werd vandaag beklonken tijdens een bijeenkomst in buitencentrum De Pelen in Ospel. Tijdens deze bijeenkomst werd ook de start van de uitvoering van werkzaamheden in de Groote Peel gemarkeerd met een starthandeling. Bestuurders van de samenwerkende organisaties onthulden gezamenlijk een nieuw informatiepaneel.

Werkzaamheden Groote Peel
De werkzaamheden in de Groote Peel duren tot eind 2017 en bestaan onder meer uit: – aanleg en verhoging van 24 km kades om de compartimentering te verbeteren – het plaatsen van 30 stuwen in kades; – het afdichten en/of afdammen van waterlopen (15 km); – het afdichten en dempen van een deel van de Eeuwselsche Loop (2 km); – en de aanleg van een nieuw tracé van de Eeuwselsche Loop (3 km).

Eeuwselsche Loop
De meest ingrijpende maatregel is het verleggen van de Eeuwselsche Loop naar de rand van de Groote Peel, parallel aan de N279. Daardoor blijft het water langer in het gebied en komen de voedingsstoffen uit de Eeuwselsche Loop niet meer terecht in de bodem van het natuurgebied. Dit is belangrijk omdat hoogveen zicht alleen ontwikkelt op voedselarme grond en in water zonder veel voedingsstoffen met een stabiel waterpeil.

Werkzaamheden Mariapeel
In de Mariapeel voert Staatsbosbeheer dit jaar ook hoogveenherstel-maatregelen uit. Deze bestaan uit:
– de aanleg van 10 km kade om compartimenten te maken en water vast te houden
– de aanleg van 70 dammen in kanalen en wijken om wegstromen van water tegen te gaan
– de aanleg van 25 stuwen/duikers om het waterpeil te kunnen sturen
– het verondiepen van 50 km sloot/greppel om wegstromen van water tegen te gaan
– het afdichten bodem van watergangen over lengte van 2 km om wegzakken van water tegen te gaan
-het machinaal verwijderen van trosbosbesstruiken op 300 ha.

Landbouw en recreatie
De nadruk ligt de komende tijd op natuurontwikkeling in de Peel, maar daarnaast zal op initiatief van de regio en onder coördinatie van het waterschap Aa en Maas ook worden gewerkt aan versterking van landbouw en recreatie in het gebied. Een nieuwe Integrale Gebiedscommissie Peelvenen gaat het waterschap hierbij adviseren. 

Stikstof terugdringen
Behalve de projecten voor hoogveenherstel zijn de komende tijd meer natuurmaatregelen nodig in De Peel. Onder andere om de schadelijke effecten van stikstof in en om de Natura 2000-gebieden terug te dringen. In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) moeten daarom op korte termijn ongeveer 80 hectaren landbouwgrond worden aangekocht en omgevormd tot natuurgebied.

Start gesprekken grondeigenaren
Alle grondeigenaren zijn of worden de komende maanden benaderd voor een verkennend gesprek. Na de zomer organiseert waterschap Aa en Maas samen met de Integrale Gebiedscommissie een informatieavond voor grondeigenaren en overige belangstellenden. Grondeigenarenkunnen er voor kiezen om de grond in eigendom te houden en zelf de vereiste natuurherstelmaatregelen te realiseren. Of zij kunnen hun grond verkopen, waarbij zij mogelijk aanspraak kunnen maken op volledige schadeloosstelling.

>> Bekijk video over herstel van hoogveen