Geen plezierjacht op provinciale gronden

29-09-2014Omdat plezierjacht onder een groot deel van de bevolking geen draagvlak heeft, diende de Statenfractie van de Partij voor de Dieren op 29 september een amendement in. Het amendement beoogt een eind te maken aan de mogelijkheid om jachtrechten te verhuren. Het amendement is aangenomen.

Onderzoeken naar draagvlak voor plezierjacht komen met verschillende cijfers. Desalniettemin kan geconcludeerd worden dat maar een klein deel van de bevolking achter de plezierjacht staat. Plezierjacht is een vorm van vrije jacht waar geen speciale ontheffingen voor hoeven worden aangevraagd. Deze jacht wordt beoefend in een periode die afhankelijk van de diersoort, loopt van het vroege of late najaar tot het begin van de winter.

In de beleidsnota Flora- en Faunawet staan de mogelijkheden tot het bejagen van verschillende diersoorten vastgelegd. In deze beleidsnota staat tevens aangegeven dat de provincie jacht kan toestaan op gronden die in haar eigendom zijn. Dit gebeurt door middel van het verhuren van de zogenaamde ‘jachtrechten’.

De Partij voor de Dieren stelde aan Provinciale Staten een amendement voor waarin ze aanstuurt op een wijziging in de tekst van de beleidsnota Flora- en Faunawet: “De provincie ziet af van de mogelijkheid tot het verhuren van jachtrechten op haar eigen gronden.” Het amendement is aangenomen. Hiermee is jacht op provinciale gronden voortaan uitgesloten.

Amendement Jachtrechten

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 september 2014, ter bespreking en vaststelling van de beleidsnota Flora en Faunawet Provincie Utrecht 2014:

Overwegende dat:

  • Plezierjacht onder een brede laag van de bevolking geen draagvlak heeft;

Besluiten:

In de Beleidsnota Flora en Faunawet de tekst op bladzijde 22:

“Bij een verzoek voor verhuur van jachtrechten door de provincie, zal hierover per geval beslist worden. Het besluit hierover zal in overeenstemming zijn met de uitgangspunten van het faunabeheer in de aangrenzende gebieden.”

Te wijzigen als volgt:

“De provincie ziet af van de mogelijkheid tot het verhuren van jachtrechten op haar eigen gronden.”
Willem van der Steeg, Partij voor de Dieren

Menno Boer, SP

Mieke Hoek, 50PLUS