‘Natuurwet is onvoldragen en niet uitvoerbaar’

Het wetsvoorstel Natuur vraagt een forse aanpassing. Het huidige wetsvoorstel versterkt  tegenstellingen tussen natuur en economie. Ook leiden de voorstellen tot meer onzekerheden voor het bedrijfsleven. Handhaving is niet goed mogelijk. Het wetsvoorstel laat een bijdrage aan een duurzame ontwikkeling van de Nederlandse leefomgeving liggen. Overheveling van taken naar de provincies maakt de advisering door groene bureaus complexer. Dit stelt brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus (NGB) op basis van haar ervaring met natuurwetgeving. Het netwerk vertegenwoordigt adviesbureaus die adviseren over activiteiten waarbij natuur betrokken is.

Het NGB  reageert op verzoek van staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op het wetsvoorstel Natuur. Het wetsvoorstel is door het netwerk beoordeeld op de effectiviteit van de wet- en regelgeving in de praktijk, uitgaande van de doelen in het wetsvoorstel zelf.

Begrippen onvoldoende duidelijk
De wetgever laat de invulling van de begrippen uit de wet- en regelgeving over aan de rechter. Invulling kan pas plaatsvinden nadat conflicten tussen belanghebbenden over voorgenomen projecten of verleende ontheffingen via de rechter zijn beslecht. Het wetsvoorstel Natuur bevordert daarmee een toename van dergelijke conflicten over natuur. Het NGB adviseert de invulling van gebruikte begrippen zelf ter hand te nemen en niet aan de rechter over te laten. Duidelijkheid vooraf voor gemeenten, projectontwikkelaars en alle andere partijen is essentieel voor economische ontwikkeling.

Minder mogelijkheden voor handhaving
De mogelijkheden voor handhaving worden beperkt omdat voor bepaalde activiteiten de bestaande vergunningplicht vervalt. Ook vormen juridisch moeilijk toetsbare vereisten als ‘zorgplicht’, ‘opzettelijk’ en ‘voorwaardelijke opzet’ bij het doden van dieren, een te zwakke basis voor handhaving. Dit zal leiden tot onduidelijkheden in de uitvoering. Het Netwerk adviseert daarom concreet om ‘zorgplicht’ nader in te vullen en ‘opzettelijk’ te laten vervallen.

Werk voor aviesbureaus wordt complexer
Met het wetsvoorstel Natuur wordt het werk van de groene bureaus complexer. Uitvoering van wetgeving door twaalf provinciale overheden zal leiden tot verschillen. De voorstellen van het Netwerk maken het voor de adviesbureaus beter mogelijk hun adviserende rol te vervullen, tegen minimale maatschappelijke kosten. Onduidelijke, inefficiënte wetgeving vormt een hindernis voor het bereiken van creatieve, innovatieve combinaties van ecologie en economie.

bron: Netwerk Groene Bureaus, 23/11/11