Provincie pakt door met natuurherstelmaatregelen

’s-Hertogenbosch, 13 april 2016 – Om het stikstofoverschot in de natuur terug te dringen, gaat de provincie Noord-Brabant de komende jaren op grote schaal natuurherstelmaatregelen uitvoeren. Dat gebeurt in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

De Natura 2000-gebieden waar het natuurherstel is gepland, vallen binnen het Brabants Natuur Netwerk: de (landbouw)gebieden die in het verleden als natuurgebied zijn aangewezen. Een deel van de voor de PAS-herstelmaatregelen benodigde gronden is nu nog niet beschikbaar. Samen met andere initiatiefnemers wil de provincie deze gronden verwerven op basis van volledige schadeloosstelling.

Natura 2000
De grootschalige natuurhersteloperatie is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan Europese Natura 2000-verplichtingen. Herstelmaatregelen, zoals vernatten en plaggen (het verwijderen van de stikstofrijke toplaag) zijn goed voor de natuur en de biodiversiteit en zorgen er ook voor dat de natuur weer beter bestand is tegen stikstofdepositie.

Doorpakken
Het nemen van de herstelmaatregelen is in zekere zin een ‘race tegen de klok’. Om op tijd te kunnen voldoen aan de PAS-doelstellingen, hebben het Rijk en de provincies afgesproken dat de werkzaamheden vóór 1 juli 2021 moeten zijn uitgevoerd. Een deel van de gronden is nu dus nog niet beschikbaar. Om het proces tijdig te kunnen afronden, willen GS de gronden snel verwerven en de grondeigenaren daarbij zo goed mogelijk financieel tegemoetkomen.

Volledige schadeloosstelling
GS stellen daarom aan Provinciale Staten voor om grondeigenaren volledige schadeloos te stellen. Mocht minnelijke verwerving niet slagen, dan zal in het uiterste geval een onteigeningstraject worden ingezet. Het voorstel staat in juni op de PS-agenda. Het blijft ook mogelijk voor grondeigenaren om met behoud van hun grond zelf de PAS-maatregelen te realiseren.