Provincie Zeeland op schema met invulling natuur

De provincies, waaronder Zeeland,  liggen op schema met de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dat is één van de belangrijkste conclusies uit de eerste (jaarlijkse) voortgangsrapportage van het Natuurpact. Provincies hebben in de jaren 2011 tot en met 2014 meer dan 25.000 hectare (ha) grond ingericht voor natuur. Dat is bijna een derde van de totale 80.000 ha die volgens het Natuurpact in 2027 ingericht moet zijn.

‘Natuur in de provincie’

De provincies zijn sinds 2013 verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van het natuurbeleid in Nederland. In september van dat jaar sloten de provincies met staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) het Natuurpact waarin afspraken staan over het gedecentraliseerde natuurbeleid.

In deze voortgangsrapportage ‘Natuur in de provincie. Eén jaar Natuurpact in uitvoering’, die vandaag aan de staatssecretaris werd uitgereikt door IPO-portefeuillehouder Jan Jacob Van Dijk,  laten de provincies zien dat ze deze nieuwe verantwoordelijkheid succesvol hebben opgepakt. De rapportage levert input voor een driejaarlijkse evaluatie door het Planbureau voor de Leefomgeving van de realisatie van de kwaliteitsdoelen van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water.

Carla Schönknecht, gedeputeerde voor natuur in Zeeland:

“De cijfers tonen aan dat we als provincie daadkrachtig zijn op het gebied van uitvoering van natuurprojecten. Daarmee maken we de omgeving voor de inwoners en recreanten van Zeeland mooier en nog meer beleefbaar in combinatie met het verbeteren van de biodiversiteit.”

 “Goed nieuws”

Staatssecretaris Sharon Dijksma: “Dit is goed nieuws. Dit bewijst maar weer eens dat de provincies zich volop inzetten voor de inrichting van Natuurnetwerk Nederland. Een gezonde natuur is belangrijk voor het welzijn van mens en dier en voor de economie. Samen met de provincies werk ik aan een langere termijnagenda waarin belangrijke thema’s aan de orde komen, zoals vergroening en verduurzaming van landbouw, bescherming van weidevogels en meer natuur in meren en rivieren. Ik hoop dat de provincies op deze voortvarende manier verder gaan en dat we in 2027 80.000 hectare Natuurnetwerk Nederland hebben.”

Samenwerking met gebiedspartijen

Uit de rapportage blijkt dat alle provincies via manifesten of akkoorden nieuwe afspraken hebben gemaakt met gebiedspartners (zoals terreinbeheerders, het bedrijfsleven of waterschappen). Met deze samenwerkingsafspraken werken de provincies aan draagvlak voor het regionale natuurbeleid en kunnen de ambities samen met de gebiedspartijen worden gerealiseerd.

Praktijkvoorbeeld provincie Zeeland

De rapportage laat met veel voorbeelden de gebiedsgerichte aanpak van de provincies zien waarbij ze samen met hun gebiedspartners natuur koppelen aan regionale opgaven zoals waterbeheer en recreatie.

Een praktijkvoorbeeld uit de provincie Zeeland is het akkervogelproject op Schouwen-Duiveland. Hierin werken Het Zeeuws Landschap, de Vogelbescherming, Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), het collectief Poldernatuur Zeeland (bestaande uit o.a. de agrarische natuurvereniging Zonnestraal) samen. Het project onderzoekt hoe in de omgeving van Burghsluis de landbouw bij kan dragen aan gunstige omstandigheden voor de typische vogels van het Zeeuwse akkerland. Naast het onderzoek worden er in dit project diverse vormen van agrarisch natuurbeheer daadwerkelijk uitgevoerd waar boerenlandvogels van profiteren. De partijen zetten zich met dit project in voor economische ontwikkelingen, biodiversiteit en landschap met kwaliteit.

Agrarisch natuurbeheer en PAS

De decentralisatie van het natuurbeleid uit zich in regionale verschillen, maar provincies hechten ook aan gezamenlijkheid. In die gezamenlijkheid hebben provincies het subsidiestelsel voor agrarisch natuurbeheer drastisch herzien en doen provincies vanaf 2016 zaken met collectieven van agrariërs in plaats van met de vele agrariërs afzonderlijk. Ook werd samen met het rijk intensief gewerkt een spoedige vaststelling van een werkbare Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Met de inwerkingtreding per 1 juli 2015 komen economische ontwikkelingen rondom Natura2000-gebieden weer van de grond.

U kunt ‘Natuur in de provincie’ hier downloaden.