Vaststelling begrenzing foerageergebieden Friesland voor de beschermde ganzen

Vanwege de beschermde status van de winterganzen zijn er opnieuw foerageergebieden ingesteld voor de winterganzen. Er zijn twee soorten gebieden, de gewone foerageergebieden en de soortspecifieke foerageergebieden. Op 25 oktober stelden Gedeputeerde Staten van Fryslân de begrenzing van de gebieden vast.

>> Lees verder