Vogelgriep: update 28 november 2014

Woensdagavond 26 november jl. vond het crisisberaad plaats tussen staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de belanghebbenden in het dossier vogelgriep. In totaal ging het hierbij om een sessie met tien afgevaardigden uit de diverse sectoren.

Woensdagavond 26 november jl. vond het crisisberaad plaats tussen staatssecretaris Dijksma van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de belanghebbenden in het dossier vogelgriep. In totaal ging het hierbij om een sessie met tien afgevaardigden uit de diverse sectoren. Namens de Koninklijke Jagersvereniging was directeur Laurens Hoedemaker bij dit overleg aanwezig. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de inhoud van het overleg en de gevolgen hiervan voor de jagers.

Stand van zaken: verbod jacht / beheer / schadebestrijding blijft van kracht, valwildregeling mag weer uitgevoerd worden
Het verbod op jacht / beheer en schadebestrijding blijft van kracht tot nader order voor heel Nederland. Gisteren is wel bekend gemaakt dat het zoeken, doden en vervoeren van valwild is toegestaan. Sinds zondag 23 november jl. is het ook weer toegestaan om wild te vervoeren, waarbij wij u adviseren om terughoudend te zijn met het vervoer van veerwild.

Vervolg
Dit Bestuurlijk Overleg tussen staatssecretaris Dijksma en betrokken sectoren komt wekelijks bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt bepaald in welke mate versoepeling dan wel beëindiging van maatregelen mogelijk is. Het volgende overleg vindt plaats op woensdagavond 3 december a.s. Wij verwachten voor die datum geen veranderingen in de maatregelen ten aanzien van jacht, beheer en schadebestrijding.

Achterliggende gedachte: incubatietijd afwachten
De staatssecretaris wil met het besluit om jacht, beheer en schadebestrijding nog niet te openen het zekere voor het onzekere nemen. Het is bekend dat eenden drager kunnen zijn van de milde variant van het vogelgriepvirus zonder daar zelf verschijnselen van te vertonen. Nederland kent verschillende bedrijven die eenden houden en daarmee een potentieel risico vormen. De staatssecretaris wil zeker weten dat er zich geen nieuwe besmettingsgevallen voordoen en laat daarom alle eendenbedrijven in Nederland screenen door middel van laboratoriumonderzoek. De uitslag wordt in de loop van volgende week verwacht.

Schade in kaart brengen
Wij adviseren u om in deze periode contact op te nemen met de grondgebruikers in uw jachtveld en hem of haar te attenderen op goede rapportage van schade die in deze periode wordt opgelopen. Zij kunnen daartoe contact leggen met het Faunafonds,
www.faunafonds.nl.

Meer informatie
De laatste stand van zaken vindt u op de website van het ministerie:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/documenten-en-publicaties