Waterschappen houden toezicht op elkaars activiteiten

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van alle zgn. Rijn-Oost waterschappen kunnen binnenkort optreden op elkaars grondgebied. In regionale samenwerking zullen de colleges van de betreffende Waterschappen hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. Het gaat hierbij om Waterschap Vechtstromen, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Zuiderzeeland.

>> Lees verder