Wildschade aan landbouwgewassen niet vergoed door beleid provincies

Het komt steeds vaker voor dat wildschade aan akkerbouwgewassen niet vergoed wordt door de provincie zonder dat de akkerbouwer of de betreffende jager(s) daar adequate maatregelen tegen hebben kunnen c.q. mogen nemen. Het heeft in die gevallen dan ook geen zin om een verzoek om schadeloosstelling in te dienen. Wel blijft het van groot belang om dergelijke schade wel te melden.

>> Lees verder