Algemene Leden Vergadering

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de NVvN  op zaterdag 19 juni 2010 te Ede. De leden en de genodigden krijgen nog een brief thuis.

De ontvangst op de locatie is vanaf  09.30 – 10.00 uur. De vergadering begint 10.00 uur 

 Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen en uitgaande stukken
 4. Notulen ALV 2009
 5. Verslagen:

5.1. Jaarverslag secretaris

5.2. Jaarverslag penningmeester

5.3. Verslag kascommissie  

5.4. Benoeming kascommissie

 1. Begroting 2010
 2. Bestuursverkiezing
 3. Voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement (HHR)
 4. Wvttk
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Ens, 19 mei 2010

Het bestuur.
 

Toelichting bij punt 7 van de agenda:

HHR, Artikel 6

Door de algemene vergadering wordt een minimum donatiebedrag vastgesteld.

Voorstel: Handhaven op € 25,–.

Het contributiebedrag voor de leden en buitengewone leden, waaronder zij die eervol ontslag hebben gekregen

op grond van hun leeftijd als buitengewoon opsporingsambtenaar, wordt ook vastgesteld door de algemene vergadering.

Voorstel: Handhaven op huidig niveau.
De afdracht aan de afdelingen wordt op dezelfde wijze vastgesteld.

Voorstel: Handhaven op huidig niveau.
 

 

Toelichting bij punt 8 van de agenda:

– I.v.m. drukke werkzaamheden heeft de algemeen secretaris Jan Otter tijdens de ALV 2009 te kennen gegeven te willen stoppen met zijn secretariaatswerkzaamheden. Tot op heden zijn wij er nog niet in geslaagd een opvolger te vinden.

– Verder zijn de voorzitter Herman Kemperman en de penningmeester Jaap van de Waerdt aftredend en herkiesbaar.

– In 2011 zal aftredend en niet herkiesbaar zijn de vicevoorzitter Ben Tamminga.

Toelichting bij punt 9 van de agenda:

In overleg met het HB is het HHR aangepast. Het nieuwe HHR ligt voor een ieder ter inzage bij het afdelingsbestuur en/of is op te vragen bij de penningmeester [email: waer.j.1946@sch-gld.demon.nl of telefoon: 033  469 17 97].

Evt. op- en/of aanmerkingen ontvangen wij graag uiterlijk 14 dagen voor de ALV.

Toelichting bij punt 11 van de agenda:

Het bestuur verzoekt de leden die een vraag hebben voor de rondvraag deze, indien mogelijk, vooraf schriftelijk kenbaar te maken aan het secretariaat zodat adequaat kan worden gereageerd.

Lunch 12.00 tot 13.00 uur.