Bescherming kwetsbare natuur én impuls duurzame economie in Zuidoost- en Midden Brabant

’s-Hertogenbosch, 1 juli 2015 – De provincie Noord-Brabant grijpt de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) aan om duurzame economische ontwikkeling in Zuidoost- en Midden-Brabant te versnellen. De regeling heeft vooral impact voor veehouderijen rond vier Natura 2000-gebieden. Ze mogen alleen uitbreiden als ze de omgeving niet belasten. Dat maakt innovatie tot een noodzaak.

De PAS, een landelijk programma, treedt vandaag in werking. Het programma koppelt het uitgeven van economische ontwikkelingsruimte aan het beschermen van waardevolle natuur. Aan de basis ligt Europese wetgeving die Nederland verplicht om Natura 2000-gebieden in gezonde staat te houden. Bedrijven die willen uitbreiden, moeten voortaan een aanvraag voor ontwikkelingsruimte indienen bij de provincie. Die beoordeelt op basis van een landelijk geldend rekensysteem (Aerius) op welke plaatsen welke ontwikkelingen mogelijk zijn. Aanvragen worden behandeld volgens het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Zuidoost- en Midden Brabant
Provincies hebben de mogelijkheid om, aanvullend op de PAS,een eigen Brabantse beleidsregel PAS vast te stellen. GS van Noord-Brabant doen dat onder meer door de Natura 2000-gebieden in Zuidoost- en Midden Brabant (hoogveenlandschappen en ven-gebieden) extra bescherming te bieden. Deze natuurgebieden zijn het meest kwetsbaar en worden sterk belast door de stikstofuitstoot van omliggende bedrijven, voornamelijk veehouderijen.

Noodzaak innovatie
De provincie staat daarom rond de betreffende natuurgebieden vrijwel geen nieuwe milieubelastende ontwikkelingen meer toe. Dat betekent dat bedrijven die willen uitbreiden, voor de uitdaging staan om innovatief te werk te gaan en technieken te gebruiken die de omgeving niet belasten met stikstof. Uitzonderingen zijn mogelijk voor bedrijven die onevenredig worden getroffen door deze maatregel. In de beoordeling houden GS onder meer rekening met de gevolgen voor de werkgelegenheid, het belang van de lokale economie, export en het voortbestaan van het bedrijf.

Uitgesmeerd
GS hebben verder besloten de ontwikkelingsruime die de PAS in Noord-Brabant biedt, uit te smeren over zes jaar. Dat betekent dat per jaar 16% van de ontwikkelingsruimte beschikbaar komt. Het voordeel van deze maatregel is dat alle ontwikkelingsruimte niet meteen ‘op’ is en dat bedrijven die pas over drie of vier jaar willen uitbreiden, dus ook een kans krijgen.

Voorrang
Een andere aanvullende regeling van de provincie heeft betrekking op de ruim driehonderd Brabantse veehouders die eind 2013 werden benadeeld door een uitspraak van de Raad van State. Als gevolg daarvan, kregen ze uiteindelijk geen uitbreidingsvergunning. Deze veehouders krijgen nu voorrang bij de uitgifte van ontwikkelingsruimte in het kader van de PAS.

Duidelijk signaal
Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Milieu en Water): ‘Om onze Europese verplichtingen na te komen, moéten we de natuur beschermen. Dat is de enige mogelijkheid om economische ontwikkeling mogelijk te blijven maken. Bovendien geven we op deze manier een duidelijk signaal af dat het ons ernst is met het terugdringen van de overlast die mensen in Zuidoost- en Midden-Brabant ondervinden’.

Stimulans zorgvuldige veehouderij
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling, Energie en Bestuur): ‘Rond deze natuurgebieden liggen urgentiegebieden waar mensen veel last hebben van de veehouderij. Bedrijven mogen zich hier uitsluitend ontwikkelen als dat zorgvuldig gebeurt, zonder verdere overlast voor de omgeving. Deze maatregelen zullen de transitie naar zorgvuldige veehouderij versnellen’.

Meer weten