Drie boerencollectieven ontvangen subsidie natuurbeheer in Overijssel

Drie boerencollectieven ontvangen subsidie voor natuurbeheer in de provincie Overijssel. De collectieven zijn Noordwest Overijssel, Midden Overijssel en Noordoost Twente. De nieuwe rol van collectieven in het agrarisch natuurbeheer is een gevolg van de gewijzigde subsidieregeling voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL). In Overijssel kunnen vanaf dit jaar alleen gecertificeerde collectieven subsidie aanvragen.


Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet een collectief in een gebiedsaanvraag per leefgebied aangeven hoe ze in de komende 6 jaar de doelen gaan behalen. Een collectief sluit vervolgens contracten met de individuele deelnemers over het behalen van die doelen. Het nieuwe systeem is ecologisch gezien effectiever doordat de uitvoering dichter bij de diegenen ligt die er nauw bij betrokken zijn en op die plekken die het meest kansrijk zijn.

Met de 3 collectieven heeft de provincie gesprekken gevoerd over invulling van de doelen uit het natuurbeheerplan. Uiteindelijk heeft dat geleid tot 3 goed onderbouwde gebiedsaanvragen. De wijziging van de subsidieregeling leidt tot een efficiënter en effectiever agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Voor agrarisch natuurbeheer is van 2016-2021 in totaal 4 miljoen euro per jaar beschikbaar. De contracten tussen collectief en deelnemer gaan in op 1 januari 2016 en hebben een looptijd tot maximaal 6 jaar. Bij de uitvoering is de inzet van vrijwilligers ook noodzakelijk. Momenteel worden met hulp van Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel hierover voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Inmiddels zijn de 3 collectieven in Overijssel ook gecertificeerd wat de opmaat is naar een verdere professionalisering.

In het Natuurbeheerplan Overijssel staat waar de provincie welke natuur wil stimuleren. Het Natuurbeheerplan wordt jaarlijks geactualiseerd. In het plan zijn ook de verschillende subsidiemogelijkheden voor Natuur- en Landschapsbeheer vastgelegd. In het Natuurbeheerplan zijn doelen per leefgebied opgenomen. De leefgebieden zijn begrensd op basis van het voorkomen van diersoorten van provinciaal belang of voorkomend in de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, en waarbij het agrarisch natuurbeheer kan bijdragen aan de instandhouding van deze diersoorten. Het natuurbeheerplan bevat criteria hoe deze doelen moeten worden ingevuld door de collectieven. Deze doelen en criteria zijn het afgelopen jaar opgesteld in nauwe afstemming met collectieven, terreinbeherende organisaties, LTO, gemeenten, ecologen en andere partners.

bron: Provincie Overijssel, 21/10/15