Kadavers in de Oostvaardersplassen

Geachte Voorzitter
Hierbij stuur ik u het antwoord op Kamervragen van het lid Thieme (PvdD) over het laten liggen van kadavers van runderen en paarden in de Oostvaardersplassen.

Kent u het artikel ‘Een paradijs met een scherp randje’ ?
Kunt u uiteenzetten waarom kadavers van herten wel mogen blijven liggen in het gebied; en kadavers van paarden en runderen niet?
Is het waar dat de runderen en paarden beschouwd worden als ‘in het wild levende dieren en niet als ‘gehouden dieren’
Kunt u toelichten welk verschil er wat u betreft is tussen het laten liggen van een kadaver van een paard of rund, of dat van een edelhert?

De Oostvaardersplassen is een grote eenheid natuurgebied en alle dieren in dat gebied worden beschouwd als dieren in de vrije natuur. De Dierlijke bijproducten verordening 1774/2002/EG) en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren zijn niet van toepassing op kadavers van dieren in grote eenheden natuurgebied. Dat betekent dat kadavers van genoemde diersoorten zouden kunnen blijven liggen in de Oostvaardersplassen;
Is het waar dat Staatsbosbeheer een voorkeur heeft voor het laten liggen van de kadavers van paarden en runderen in het gebied? Zo nee, betreft het hier slechts de persoonlijke voorkeur van boswachter Breeveld?
Bent u bereid Staatsbosbeheer toe te staan de kadavers van alle in het wild levende dieren in het natuurgebied te laten liggen wanneer dat past in haar beheervisie? Zo ja, op welke termijn en wijze bent u bereid deze toestemming te verlenen? Zo nee, waarom niet 1 Leidraad grote grazers, Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 26 800 XIV, nr. 85 Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Directie Natuur
Willem Witsenplein 6 Postadres: Postbus 20401 2500 EK ‘s-Gravenhage Telefoon: 070 – 3786868 Fax: 070 – 3786100De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA ‘s-GRAVENHAGE 18 maart 2009 2009Z04943 DN. 2009/747 21 april 2009 Kamervragen over het laten liggen van kadavers van runderen en paarden in de Oostvaardersplassen datum Kenmerk Paraaf: Vervolgblad

21 april 2009 DN. 2009/747 2
Stichting Ark, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben aangegeven dat zij graag
in het kader van het project “Dood doet leven” een experiment willen starten met het
laten liggen van enkele kadavers van runderen in twee grote eenheden natuurgebieden, namelijk Veluwezoom en Oostvaardersplassen.
Gezien mijn antwoord op vraag 2, 3 en 4 is hiervoor geen toestemming nodig. Ik wil wel met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten afspraken maken over de omvang van het experiment en de monitoring op dierziekten.
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg
Bron: Ministerie van LNV

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u het antwoord op Kamervragen van het lid Thieme (PvdD) over het laten liggen van kadavers van runderen en paarden in de Oostvaardersplassen.

1 Kent u het artikel ‘Een paradijs met een scherp randje’?

Ja.

2, 3 en 4 Kunt u uiteenzetten waarom kadavers van herten wel mogen blijven liggen in het gebied en kadavers van paarden en runderen niet? Is het waar dat de runderen en paarden beschouwd worden als ‘in het wild levende dieren’ en niet als ‘gehouden dieren’? Kunt u toelichten welk verschil er wat u betreft is tussen het laten liggen van een kadaver van een paard of rund, of dat van een edelhert?

De Oostvaardersplassen is een grote eenheid natuurgebied1 en alle dieren in dat gebied worden beschouwd als dieren in de vrije natuur. De Dierlijke bijproducten verordening (1774/2002/EG) en de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren zijn niet van toepassing op kadavers van dieren in grote eenheden natuurgebied. Dat betekent dat kadavers van genoemde diersoorten zouden kunnen blijven liggen in de Oostvaardersplassen.

5 en 6 Is het waar dat Staatsbosbeheer een voorkeur heeft voor het laten liggen van de kadavers van paarden en runderen in het gebied? Zo nee, betreft het hier slechts de persoonlijke voorkeur van boswachter Breeveld?Bent u bereid Staatsbosbeheer toe te staan de kadavers van alle in het wild levende dieren in het natuurgebied te laten liggen wanneer dat past in haar beheervisie? Zo ja, op welke termijn en wijze bent u bereid deze toestemming te verlenen? Zo nee, waarom niet?

Stichting Ark, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten hebben aangegeven dat zij graag in het kader van het project “Dood doet leven” een experiment willen starten met het laten liggen van enkele kadavers van runderen in twee grote eenheden natuurgebieden, namelijk Veluwezoom en Oostvaardersplassen. Gezien mijn antwoord op vraag 2, 3 en 4 is hiervoor geen toestemming nodig. Ik wil wel met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten afspraken maken over de omvang van het experiment en de monitoring op dierziekten.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg