Nederland loopt voorop met natuurbeheer in dichtbevolkte gebieden

Martin-KropffNederland is koploper als het gaat om natuurbeheer in dichtbevolkte gebieden. Nederland is ook kampioen in het slim omgaan met de mogelijkheden die de natuur biedt. En Wageningen University is bij uitstek de internationale universiteit om de fascinerende natuur te bestuderen in al haar facetten. Dat zegt prof.dr. Martin Kropff, rector magnificus, in zijn rede ter gelegenheid van de 97e dies van Wageningen University op 9 maart 2015.

Zijn diesrede is de tiende die prof. Kropff als rector uitspreekt tevens de laatste. Per 1 juni 2015 wordt hij directeur-generaal van het internationale onderzoekscentrum CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo) in Mexico.

Beheersovereenkomsten

Nederland is het eerste land in Europa dat actief beleid heeft gemaakt om de landbouw actief te betrekken bij het natuurbeheer, om daarmee verloren gegane biodiversiteit te herstellen. Het gaat daarbij niet alleen om het opzetten van beleid maar ook het daadwerkelijk uitvoeren daarvan. Bekendste voorbeeld zijn de beheersovereenkomsten die met individuele agrariërs als sinds het begin van de 80-jaren van de vorige eeuw zijn gesloten.

Natura 2000

Een ander voorbeeld dat prof. Kropff in zijn rede aanhaalt voor zijn stelling rond het natuurbeheer is het Natuurbeleidsplan dat enkele decennia terug heeft geleid tot de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in Nederland, thans het Natuurnetwerk Nederland geheten. Nederland was binnen de Europese Unie het eerste land dat zo’n aaneengesloten natuurnetwerk opzette. Het heeft als voorbeelgediend voor eht Natura2000-natuurbeleid van de Europese Unie.

Building with nature

Nederland is ook kampioen in het slim inzetten van de natuur voor allerlei nuttige landschappelijke doeleinden, stelt prof. Kropff. Het concept ‘Building with nature’ is een puur Nederlands concept. Als voorbeeld noemt hij het aanleggen van waterpartijen in uiterwaarden om hoog water op te vangen en daarmee de dijken te ontlasten. Of het inzetten van zandsuppletie voor de Nederlandse kust (De Zandmotor) om zo de zeestroming voor de kust gunstig te beïnvloeden. En het aanleggen van kunstmatige oesterbanken als extra kust- en dijkbescherming.

bron: persbericht Wageningen UR