Provinciale inzet voor particuliere BOA’s

Naar aanleiding van de te voorziene problemen rondom het rechtstreeks aanleveren van bonnen etc bij het CJIB door de groene BOA, is er o.a. door ondergetekenden overleg geweest met medewerkers van de provincie Overijssel.

Daar niet alleen vermelde CJIB perikelen speelden, is door de provincie Overijssel,  een soort inventarisatie gemaakt, van de problemen waar vooral BOA’s welke niet gelieerd zijn aan overheden tegenaan lopen. De provincie Overijssel maakt zich sterk om de groep particuliere BOA’s die ze rijk is te behouden. Dit vanwege met name het belang van een goede vorm van natuurtoezicht.

In 2008 is een convenant nalevingstrategie Natuurwetgeving gesloten waarin de provincies een regierol is toebedeeld.  De Gedeputeerde Staten van iedere provincie hebben naast toezicht- en handhavingstaken ook een coördinatie- en regietaak bij de handhaving van de groene wetten.  De provincie Overijssel tracht hier op een goede manier invulling aan te geven door middel van het faciliteren van- en samenwerken met de particuliere BOA’s. Wij zullen uiteenzetten wat de argumenten en het beoogd resultaat is van de provincie Overijssel wat geresulteerd heeft in een “voorstel aanpak uitvoering” .Vanwege de oplopende kosten; hogere opleidingseisen, extra administratieve lasten voor de BOA-werkgever; verplichte naamsvermelding en contactadres van de werkgever op “de bon” en een zich meer op de kerntaken gerichte politie dreigt een grote groep particuliere BOA’s en hun werkgevers, actief in de handhaving en toezicht, ermee te stoppen. Dit heeft tot gevolg dat de provincie Overijssel een groot probleem voorziet in haar regierol. Immers ze heeft dan een regierol over een zeer afgeslankte groep particuliere BOA’s / werkgevers waardoor het toezicht en de handhaving in de natuurgebieden in de knel komt te zitten. De Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel hebben deze informatie ontvangen en zich bereid verklaard om in deze fase te faciliteren. Op welke manier dit gaat plaats vinden wordt thans onderzocht.

Argumenten:

De provincie heeft hiervoor onder andere de volgende argumenten:

Handhavingarrangement met het Openbaar  Ministerie (OM);

 • Provincie heeft samenwerking met groene BOA”s hard nodig bij het bereiken van haar beleidsdoelen;
 • Provincie wil dan ook een bijdrage leveren aan het oplossen van de problemen van particuliere BOA’s;
 • Verlies van de particuliere BOA’s is niet te compenseren door provinciale inzet;

Beoogd resultaat:

 Verwacht wordt dat het faciliteren van  de groene BOA en haar werkgevers zal leiden tot het behoud van het groene netwerk in Overijssel;

 • Daarnaast kan de provincie Overijssel particuliere BOA’s beter en effectiever inzetten voor de realisatie van de gezamenlijke beleidsdoelen voor de groene wetten;
 • Boven vermelde kan door met werkgevers een samenwerkingsovereenkomst te sluiten en hen te faciliteren bij de uitvoering van de taken;

Voorstel aanpak uitvoering:

 GS stellen een samenwerkingsovereenkomst op met de werkgevers van alle particuliere BOA’s;

 • Provincie biedt daarin een portaalfunctie aan;
 • In de overeenkomst wordt daartoe afgesproken dat:

de particuliere BOA en zijn werkgever verplichten zich om het BOA Registratiesysteem (BRS) te gebruiken,  waarbij de BOA op kosten van de provincie toegang krijgt tot het BRS;

  1. de particuliere BOA en zijn werkgever krijgen de mogelijkheid om het nieuwe handhavinginstrument de Bestuurlijke Strafbeschikking (BSB) in te voeren gelijk met de provinciale BOA’s. Dit geldt ook voor de andere bonnen.
  2. Gezamenlijke doelen / projecten (ieder  in zijn/haar eigen werkgebied);
  3. verwerking bonnen (groene wetten) van particuliere BOA”s via de provincie die de juistheid en kwaliteit bewaakt; er wordt nog gekeken in hoeverre de Wet Mulderbonnen hier ook onder kunnen komen te vallen
  4. verwerking via het BRS;
  5. de particuliere BOA kan gebruik maken van de kennis- en informatienetwerk via het BRS
  6. de provincie kan via de BRS informatie verschaffen ten behoeve van het beleid.

Onderzocht zal worden op welke wijze het geld dat terug kan vloeien vanuit het CJIB  naar de provincie, ingezet kan worden ten gunste van het faciliteren en de opleidingskosten voor de particuliere BOA’s. Hierbij wordt onder andere gedacht aan het terugvloeien van financiën welke binnenkomen door de Bestuurlijke Strafbeschikking, combibonnen etc. Het hierboven vermelde is ontstaan mede dankzij de inzet van Marlies Ellenbroek en Bert Dam, beiden als beleidsmedewerkers werkzaam bij de provincie Overijssel, afdeling handhaving.

Onafhankelijk van bovenstaande is bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie ook de bezorgdheid duidelijk geworden. Dit heeft geleid tot 3 conclusies:

1e  differentiatie van de permanente her en bijscholingscursus (PHB) domein 2: Concreet betekent dit dat moet worden bekeken of voor groene boa’s met een opsporingstaak die zich beperkt tot eenvoudige overtredingen, en waarvan de werkgever ook geen verbreding of verdieping van de taak nodig acht, de jaarlijkse modules anders en korter kunnen worden dan voor groene boa’s met een meeromvattende of complexere opsporingstaak.

2e Verlaging van cursusprijs door andere uitvoering volgende modules PHB: Los van een mogelijke differentiatie, zullen alle mogelijkheden moeten worden benut om te komen tot een lagere cursusprijs door middel van nieuwe onderwijsmethodieken (met name e-learning).

3e Vergroting van de praktijkgerichtheid van de PHB:

In samenhang met de vorige twee acties zal worden geprobeerd de praktijkgerichtheid van de PHB te vergroten door het inzetten van ervaren groene boa’s met onderwijskundige kwaliteiten. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een bij de  bijspijkeropleiding naar voren gekomen sterke behoefte van de cursisten. Wij hopen u met deze informatie voldoende op de hoogte te hebben gebracht wat de meest urgente en recente veranderingen betreft.  Wij doen tevens een beroep op andere provincies (waar e.e.a. nog niet is opgepakt) om evenals de provincie Overijssel, hun regierol op te pakken dit ten behoeve van de groene BOA en zijn werkzaamheden.

Joop Assink &  Herbert Hoekerswever