Start inspraak in elf Natura 2000-gebieden

Nieuwsbericht | 23-09-2009

In 11 Natura 2000-gebieden start minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de inspraakprocedure. Het gaat om gebieden als het Lauwersmeer, het Drentsche Aa-gebied en de Biesbosch. De inspraak loopt van donderdag 24 september 2009 tot en met 4 november 2009. Mensen kunnen hun mening geven over de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor deze Europese parels van de natuur.

bron LNV

De ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de elf natuurgebieden geven aan waarom ze geselecteerd zijn en welke kwetsbare natuur er precies beschermd moet worden. Ook staat in de besluiten waar de grenzen van de gebieden moeten lopen.

Voor de volgende elf gebieden start vanaf donderdag 24 september 2009 de inspraak: Lauwersmeer, Rottige Meenthe & Brandemeer, Drentsche Aa-gebied, Bargerveen, Stelkampsveld, Korenburgerveen, Binnenveld, Lingegebied & Diefdijk-Zuid, De Wilck, Biesbosch en Bunder- en Elsloërbos. Uiteindelijk worden in Nederland 162 Natura 2000-gebieden aangewezen. In 2007 zijn in 2 tranches al de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor 118 gebieden ter inzage gelegd. In 2008 hebben er vervolgens nog 29 Natura 2000-gebieden ter inzage gelegen.

Natura 2000 in Europa

De natuur houdt niet op bij de grens. Het is onderdeel van een groter geheel. Natura 2000 is het netwerk van Europese natuurgebieden. Het vormt de basis van het Europese natuurbeleid dat het behoud en herstel van de voor Europa waardevolle natuur garandeert. Ook in Nederland willen we voorkomen dat de natuur steeds eenvormiger wordt en het aantal zeldzame soorten in aantal afneemt.

De Natura 2000-gebieden zijn het in ecologisch opzicht waard om beschermd te worden. Maar de gebieden bieden meer. Veel van de gebieden zijn (gedeeltelijk) open voor recreatie. Recreëren in het groen zorgt voor een betere gezondheid. Daarnaast draagt een mooie omgeving bij aan meer woongenot en een gunstig vestigingsklimaat.

Beheerplan

Het ontwerp-aanwijzingsbesluit is de eerste stap in de bescherming van het Natura 2000-gebied en biedt duidelijkheid over de specifieke natuurdoelen die in dat gebied gehaald moeten worden. Vóór de aanwijzing gold een algemene bescherming van alle soorten en planten in het gebied.

In de volgende fase, bij het opstellen van het beheerplan, wordt duidelijk welke maatregelen er genomen moeten worden om de kwetsbare natuur te behouden en herstellen. Daarbij wordt ook gekeken welke activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden negatieve effecten kunnen hebben op de beschermde soorten en habitattypen.

Een beheerplan moet worden vastgesteld binnen drie jaar nadat een gebied als Natura 2000-gebied is aangewezen. In de meeste gevallen zijn het de provincies die, in goede samenwerking met de betrokkenen in de streek, andere overheden en maatschappelijke organisaties, de beheerplannen opstellen. De betrokken partijen hebben samen met minister Verburg een intentieverklaring ondertekend waarin ze uitspreken zich vanuit hun eigen verantwoordelijkheid in te spannen voor de tijdige opstelling van de beheerplannen en in te zetten op een zo breed mogelijk draagvlak voor de plannen.

Inspraaktermijn, informatiebijeenkomsten en hoorzittingen

Mensen die willen reageren op de ontwerp-aanwijzingsbesluiten voor de 11 gebieden kunnen dat op verschillende manieren doen: mondeling op één van de elf hoorzittingen, schriftelijk per post, of via internet. Na de inspraakperiode krijgen de provincies de gelegenheid om hun beschouwing te geven op de inspraakreacties. Op basis van de inspraakreacties en beschouwingen schrijft het ministerie van LNV uiteindelijk de definitieve aanwijzingsbesluiten.

Gedurende de inspraaktermijn houdt het ministerie 11 informatiebijeenkomsten over de betreffende Natura 2000-gebieden. Deze bijeenkomsten bestaan uit een informatiegedeelte (informatiemarkt en presentatie) en een hoorzitting. Iedere avond start met een informatiemarkt vanaf 18.45 uur. Het officiële programma begint om 19.45 uur met een presentatie. Om 21.15 uur vindt de hoorzitting plaats.

Op de volgende data en locaties worden de informatiebijeenkomsten en hoorzittingen gehouden. De gebieden die tijdens een bijeenkomst centraal staan zijn met hun naam en gebiedsnummer aangegeven.

 • Maandag 28 september, Zalencentrum de Colle, Kerkstraat 4 te Kollum. Gebied: Lauwersmeer (8).
 • Dinsdag 29 september, Van der Valk Hotel Wolvega, Atalanta 10 te Wolvega. Gebied: Rottige Meenthe & Brandemeeer (18).
 • Woensdag 30 september 2009, Golden Tulip Drenthe, Schipborgerweg 8 te Zeegse. Gebied: Drentsche Aa-gebied (25).
 • Donderdag 1 oktober 2009, Cafe Restaurant De Zwarte Racker, Europaweg 132 te Nieuw-Schoonebeek. Gebied: Bargerveen (33).
 • Maandag 5 oktober Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 te Borculo. Gebied: Stelkampsveld (60).
 • Dinsdag 6 oktober, Golden Tulip Alphen aan den Rijn, Stationsplein 2 te Alphen aan den Rijn. Gebied: De Wilck (102).
 • Donderdag 8 oktober 2009, Golden Tulip Winterswijk, Frerikshof 2 te Winterswijk. Gebied: Korenburgerveen (61).
 • Maandag 12 oktober 2009, Partycentrum Het Dak, Tiendweg 9a te Leerdam. Gebied: Lingegebied & Diefdijk-Zuid (70).
 • Woensdag 14 oktober, Hof van Rhenen, Koningin Elizabeth Plantsoen, Grutterstraat 17 te Rhenen. Gebied: Binnenveld (65).
 • Donderdag 15 oktober, De Korenbeurs, Kerkstraat 13 te Made. Gebied: Biesbosch (112).
 • Maandag 19 oktober, Van der Valk Hotel Stein-Urmond, Mauritslaan 65 te Urmond. Gebied: Bunder- & Elsloërbos (153).