ZMF benadert terreineigenaren voor aanleg tijdelijke natuur

Bedrijven hebben sinds kort de mogelijkheid om braakliggende gronden tijdelijk in te richten als natuurgebied. Zo ontstaat er een pop-up natuurgebiedje: een tijdelijk leefgebied voor planten en dieren. De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) is groot voorstander van deze manier van natuurontwikkeling en benadert actief terreineigenaren om deze mogelijkheid te benutten. De ZMF biedt ondersteuning bij de ontheffingsaanvraag en leveren samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland inrichting- en beheeradvies voor deze terreinen.

Bron: Groene Ruimte

Natuurontwikkeling op tijdelijk braakliggende (bedrijven)terreinen was lange tijd een zeer onaantrekkelijke vorm van ruimtelijke invulling. Dit had alles te maken met de Flora- en Faunawet, die een groot aantal zeldzame en kwetsbare planten en dieren beschermt. Om de vestiging van dergelijke soorten te voorkomen worden terreinen door bedrijven vaak bewust onaantrekkelijk gehouden voor natuurlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld door regelmatig te maaien, klepelen, of om te ploegen. Dit terwijl deze terreinen vaak jarenlang niet gebruikt worden en in deze periode juist uitstekend kunnen dienen als groeigebied voor planten en broed-, foerageer- en rustgebied voor dieren.

Van situatie zonder winnaars naar win-win Om deze situatie zonder winnaars te doorbreken, is het sinds 2011 voor terreineigenaren mogelijk om onder voorwaarden een ontheffing aan te vragen om zo’n tijdelijk natuurgebied aan te leggen. Met deze ontheffing mag een eigenaar op het moment van ingebruikname van het terrein voor bijvoorbeeld bedrijfsuitbreiding, de beschermde soorten verplaatsen. Voorwaarde is dan wel dat er gedurende de braakliggende periode natuurontwikkeling plaats heeft gevonden. Zo profiteert de natuur zolang het kan, en is de terreineigenaar gevrijwaard van problemen met de Flora- en Faunawet: een absolute win-win situatie.
Aanmelden als geïnteresseerde tijdelijke natuur Eigenaren van  braakliggend terrein die geïnteresseerd zijn in deze aanpak kunnen hun belangstelling kenbaar maken via een aanmeldformulier op de website van de ZMF.